Dotace pro projekty v období 2021 - 2027

Investiční projekty

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Program navazuje na úspěšný program OPPIK, který byl koordinován Agenturou pro podnikání a inovace. V současnosti jsou známy pouze předběžné návrhy prioritních os dle vývoje jednání s EK a MMR-NOK a dalších.

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je operační program pro nové programové období 2021 – 2027. Tento nový OP plně navazuje na předchozí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) z období 2014 – 2020. Schválená výše alokace pro OP TAK v letech 2020 - 2027 je 79,3 mld. Kč / 3,1 mld. EUR, zdrojem financování je Evropský regionální fond. OP TAK reaguje na cíle priorit, priority OP TAK se dále dělí do Specifických cílů, v rámci nichž budou vyhlašovány konkrétní výzvy na podporu jednotlivých aktivit:

Cíl politiky 1 – Inteligentnější Evropa – Inteligentnější Česko

-          Specifický cíl (SC) 1.1: Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií -  např. realizace podnikového výzkumu a vývoje, zavádění a rozšiřování digitálních inovačních technologií, rozvoj transferu znalostí a spolupráce podniků s výzkumnými institucemi, podpora podnikatelské infrastruktury pro potřeby MSP (podnikatelské inkubátory, vědecko-technické parky)

-          SC 1.2: Využití přínosu digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejnou správu – např. pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky, moderní technologie (virtuální realita) pro rozvoj ekonomiky, budování a modernizace výpočetních a datových center, zavádění digitalizace v podnicích

-          SC 2.1: Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a tvorba pracovních míst – např. podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku a růstu MSP, internacionalizace MSP a využívání služeb expertů, externí financování

-          SC 3.1: Zvýšení digitálního propojení – např. připojení obcí, místních částí, odlehlých oblastí v rámci obcí (backhaul), připojení adresních míst k sítím VHCN - škol, domácností, podniků a dalších socioekonomických aktérů

Cíl politiky 2 – Zelenější, bezuhlíková Evropa – Zelenější, bezuhlíkové Česko

-          SC 4.1: Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů – např. snižování energetické náročnosti budov, výměna zdrojů energie, výroba energie pro vlastní spotřebu, optimalizace výrobních a technologických provozů

-          SC 4.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů – např. podpora solárních, malých vodních a větrných elektráren, solárních termických systémů, tepelných čerpadel, využití bioplynu, biometanu, biomasy, pokročilých biopaliv v dopravě, akumulace a transformace energie mezi energonositeli

-          SC 4.3: Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování mimo TEN-E – např. výstavba, posílejí, rekonstrukce a modernizace přenosové a distribuční soustavy, pilotní projekty v oblasti vodíku, CCS, metanizace

-          SC 4.4: Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení všech forem znečištění – např. podpora vozidel na alternativní pohon včetně dobíjecí a plnící infrastruktury

-          SC 5.1: Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči přírodním katastrofám – např. optimalizace spotřeby vody ve výrobě, znovuvyužití odpadní vody, recyklace vody, jímání vody, využití páry, suché chlazení

-          SC 5.2: Podpora přechodu k oběhovému hospodářství – např. podpora získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a výroby výrobků s obsahem druhotných surovin

Cíl politiky 3 – Evropa bližší občanům – Česko bližší občanům

-           výzkumné a inovační kapacity

-           technologie pro MSP a začínající podnikatele, předpoklad zapojení Místních akčních skupin

 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Na Business innovation se nám nejvíce líbila rychlost a profesionalita, se kterou nás provedli velice náročným procesem dotace a administrativy..." Jan Kufel / NET sign s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION